16 tấm gương tiêu biểu của Vinh quang Việt Nam 2023 có sức truyền cảm hứng to lớn PDF. In Email
Thứ hai, 05 Tháng 6 2023 22:12

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam có sức truyền cảm hứng to lớn, động viên kịp thời đội ngũ công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn cả nước không ngừng lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cập nhật ngày Thứ hai, 05 Tháng 6 2023 22:18